Podmínky k zajištění požární ochrany

Ve smyslu čl.13 , odst. e) Stanov SBD Turnov a na základě zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákona č. 91/95 Sb. a vyhlášky MV č. 21/96 Sb. uvádíme podmínky k zajištění požární ochrany z hlediska uživatelů bytů, nebo vlastníků bytů, v domech které vlastní nebo spravuje SBD Turnov.

Po převzetí bytu jsou uživatelé bytů (vlastníci bytů) povinni:

 • počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, tzn. dodržovat zákazy a příkazy týkající se požární ochrany, především při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
 • dodržovat předpisy pro skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek
 • dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, zvláště v místech se zvýšeným nebezpečím požáru

Uživatelům bytů (vlastníkům bytů) je zakázáno provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud pro tyto práce nemají mít odbornou způsobilost požadovanou zvláštními předpisy.

Pro požární prevenci jsou uživatelé bytů (vlastníci bytů) povinni:

 • udržovat pořádek na půdách, ve sklepích, chodbách a místech, kde může dojít k požáru, aby byla zajištěna možnost zásahu požárních jednotek
 • skladovat na půdách materiál nejméně 1 m od komínového tělesa
 • nezakládat oheň v prostorách, kde může dojít k jeho rozšíření a nevypalovat porosty
 • zajistit, aby ten, který je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, dbal na to, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár

Hlavní povinnosti při používání tepelných spotřebičů:

 • sledovat technický stav topných těles, udržovat je v dobrém stavu (pokud tuto povinnost neukládají zvláštní předpisy někomu jinému)
 • instalovat a používat tepelné zdroje a spotřebiče způsobem, který určil výrobce
 • skladovat a ukládat paliva a jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů jen na místa k tomu určená
 • dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení vyžaduje dozor (tepelné spotřebiče bez automatické regulace)

Zjistí-li uživatel závadu na tepelném spotřebiči, nesmí spotřebič používat až do doby odstranění závady odbornou firmou.

Hlavní zásady a povinnosti při skladování a používání hořlavých kapalin:

 • v garážích může být skladováno max. 40 litrů pohonných hmot v plechových kanystrech,
 • při úniku hořlavých kapalin musí být tyto odstraněny jakýmkoli bezpečným způsobem.

Hlavní zásady a povinnosti při skladování kovových tlakových nádob na propan-butan:

 • při skladování musí být nádoby chráněny proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které nepříznivě působí na jejich technický stav
 • zásoba propan-butanu pro přenosné plynové spotřebiče v bytě nebo v jiném objektu v užívání není předpisy požární ochrany stanovena, pouze dle stavebního zákona v souladu s podmínkami kolaudačního řízení.

Společné prostory:

 • společné prostory musí být užívány v souladu se stanovenými podmínkami v kolaudační rozhodnutí,
 • musí být zachován volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, hlavnímu uzávěru plynu a vody. Tato místa musí být opatřena předepsanými tabulkami,
 • kočárkárny, sušárny a domovní světlíky musí být uklizeny,
 • únikové cesty musí být volné.

Garážování:

 • motocykly a mopedy nesmějí být ukládány v bytovém objektu
 • travní motorová sekačka tvoří výjimku s těmito podmínkami:
  • musí být jmenována zodpovědná osoba za provozování
  • ukládat pouze po vychladnutí
  • skladování PHM zvlášť

Výměna spotřebičů:

Při výměně jakéhokoliv spotřebiče na elektr. energii nebo plyn v bytě si musí uživatel bytu (vlastník bytu) zajistit předání příslušné dokumentace včetně zaškolení dodavatelem.

V Turnově 20.6.2003

 

 
    TOPlist

PAMICO CZECH, s.r.o.