Stavební bytové družstvo Turnov

(dále jen družstvo) je nezisková organizace – společenství osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování bytových potřeb a tím i obecného zájmu. Družstvo dále organizuje údržbu, opravy, plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor, pronájem bytových a nebytových prostor, správu, údržbu, pojištění, revize plynu, výtahů, komínů aj., opravy ve vlastnictví jiných právnických a fyzických osob, včetně vedení účetnictví a stavební agendy.

Shromáždění delegátů

je nejvyšším nestálým orgánem družstva, jako vrcholná veřejná schůze zástupců domů, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátů volí rovněž volené orgány družstva a schvaluje zásadní rozhodnutí družstva.

Představenstvo družstva

včele s jeho předsedou, je vrcholným stálým voleným výkonným a statutárním orgánem družstva, řídící činnost družstva a rozhodující o všech záležitostech, vyjma věcí vyhrazených zákonem, stanovami, nebo rozhodnutím shromáždění delegátů.

Kontrolní komise

včele s jeho předsedou, je dozorčím stálým voleným orgánem družstva, která kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů družstva, kontroluje účetnictví, vyžaduje informace na představenstvu a družstvu, upozorňuje na nedostatky a v případě problémů je oprávněna svolat shromáždění delegátů.

Samosprávy

Nedílnou součástí volených orgánů družstva a jeho organizační jednotkou jsou samosprávy domů a jejich členské schůze, které mají za povinnost projednávat, seznamovat členy i vlastníky a schvalovat záležitosti v okruhu působnosti samosprávy domu. Ve vedení samosprávy domu je členy volený výbor, včele s předsedou výboru samosprávy domu.

 

 
    TOPlist

PAMICO CZECH, s.r.o.