Volební řád pro shromáždění delegátů

Volební řád pro shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva Turnov (SBD)

Volební řád je určený pro volbu pracovních komisí, představenstva SBD, kontrolní komise SBD a pro schvalování usnesení z SD.

I.

Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu se provádí veřejným hlasováním na počátku SD a je organizována řídícím schůze.

II.

Mandátová komise, zvolená na SD, prověřuje hlasovací právo delegátů, zjišťuje počet přítomných delegátů a uvádí do zápisu zjištěné skutečnosti, t.j. zda SD je usnášeníschopné, je- li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

III.

Návrhová komise, zvolená na SD, zrediguje návrh usnesení z SD, zahrne do něho závažné připomínky včetně těch, které vyplynou z diskuze. O usnesení se hlasuje jako o celku. O závažných částech se, dle rozhodnutí návrhové komise, hlasuje jednotlivě.

IV.

Usnesení z SD je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Schvalování usnesení se provádí veřejným hlasováním.

V.

Volební komise, zvolená na SD, organizuje a zajišťuje průběh voleb do orgánů SBD tak, aby byl dodržen volební řád a platné Stanovy SBD. Provede sčítání hlasů, vyhodnocení voleb a s výsledky voleb seznámí přítomné.

VI.

Pro volby do orgánů SBD a jejich kandidáty platí příslušné články Stanov SBD – část VI. Or- gány družstva.

VII.

Volby do představenstva a kontrolní komise SBD proběhnou tajným hlasováním, není-li od- souhlasen jiný způsob volby, z kandidátů uvedených na hlasovacím lístku. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku zapsáni dle abecedního pořadí. Volby z kandidátů se provádějí škrtnutím těch kandidátů, které delegát nechce volit.

VIII.

Platný je každý hlasovací lístek, který není celý přeškrtnut a na kterém je ponecháno bez přeškrtnutí maximálně následující množství kandidátů: do představenstva SBD ……………………………. 7 kandidátů do kontrolní komise SBD …………………………. 5 kandidátů. Každý nepřeškrtnutý kandidát získává jeden hlas.

IX.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty se stávají členy představenstva a kontrolní komise ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů, minimálně však nadpoloviční většinu platných hlaso- vacích lístků odevzdaných do volební schránky. Náhradníky se stávají další kandidáti dle počtu hlasů, bez ohledu na to, jestli získají nadpoloviční většinu hlasů.

X.

Nedojde-li ke zvolení plného počtu členů do některého voleného orgánu, proběhne další vol- ba aklamací z nezvolených kandidátů. I zde platí pravidlo nadpoloviční většiny a nejvyššího počtu hlasů.

XI.

Pracovní komise, zvolené dle čl. I, II, III a V mají platnost pouze pro to SD, které je zvolilo.

Schváleno na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Turnov dne 20. května 1996.

 

 
    TOPlist

PAMICO CZECH, s.r.o.