Smlouva o převodu družst. podílu (prodej družstevního bytu)

 1. formulář vyplnit 3x
 2. na jednom vyhotovení nechat úředně ověřit podpisy všech účastníků dohody – na matrice nebo u notáře (podpisy převodců i nabyvatelů)
 3. všechny formuláře předat na správu družstva
 4. při převodu na správě družstva je nutná účast všech účastníků dohody (převodců i nabyvatelů)
 5. v den převodu technik správy nebo vedoucí správy jde na prohlídku bytu a zápis z této prohlídky podepíší převodci i nabyvatelé
 6. Poplatek za převod členských práv a povinností je:
  Zvlášť v řadě nepřímé dle sazebníku poplatků
  Zvlášť v řadě přímé dle sazebníku poplatků (řadu přímou nutno doložit doklady – rodnými listy).

Prodej bytu v osobním vlastnictví

Kliknutím zde stáhnete požadovaný dokument

Smlouva o podnájmu družstevního bytu

 1. formulář vyplnit 3x
 2. uzavření smlouvy o podnájmu na dobu určitou – max. na 1 rok
 3. na zadní straně formuláře zajistit vyjádření předsedy výboru samosprávy – bude uvedeno SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM+datum+razítko+podpis předsedy výboru samosprávy
 4. všechny formuláře předat na správu družstva
 5. poplatek za povolení podnájmu je - dle sazebníku poplatků

Dohoda o výměně bytů

 1. formulář vyplnit 3x
 2. na jednom vyhotovení nechat úředně ověřit podpisy všech účastníků dohody o výměně bytů na matrice nebo u notáře
 3. u družstevních bytů na formulář zajistit vyjádření předsedy výboru samosprávy – bude uvedeno SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM+datum+razítko+podpis předsedy výboru samosprávy
 4. všechny formuláře předat na správu družstva
 5. poplatek za výměnu družstevních bytů dle sazebníku poplatků

Dohoda o přeměně členství (členství jednoho z manželů na členství společné)

 1. vyplnit formulář
 2. na matrice nebo u notáře nechat úředně ověřit podpisy obou manželů
 3. na správě družstva je nutná účast obou manželů (vyplnění členského záznamu – přihlášky)
 4. poplatek dle sazebníku poplatků

Postup při prohlášení rozvedených manželů o dalším užívání bytu po rozvodu manželství

 1. vyplnit formulář „Prohlášení rozvedených manželů“
 2. na matrice nebo u notáře nechat úředně ověřit podpisy rozvedených manželů
 3. na správu družstva přinést současně s tímto formulářem úředně ověřenou kopii rozsudku o rozvodu , který nabyl právní moci (stačí první strana)
 4. doklady na správu družstva musí přinést ten z bývalých manželů, který bude výlučným uživatelem tohoto bytu a jediným členem družstva po rozvodu manželství (vyplnění členského záznamu – přihlášky)
 5. poplatek dle sazebníku poplatků

Postup při ohlašování drobné stavby

 • výměna oken
 • renovace bytového jádra
 • položení plovoucí podlahy, atd.
 1. Stavebník ( nájemce družstevního bytu i vlastník ) předá do kanceláře správy družstva Žádost o povolení stavební úpravy, která musí obsahovat přesný popis stavebních úprav, název prováděcí firmy a musí být také doplněna vyjádřením samosprávy včetně razítka.
 2. V případě, že jsou ve středisku nějací vlastníci bytových jednotek a jedná se o stavební úpravu, která se týká vzhledu domu ( výměna oken, balkonové stěny, zasklení lodžie) nebo renovace bytového jádra, musí si stavebník vyzvednout v kanceláři správy družstva seznam těchto vlastníků a zajistit jejich souhlasné stanovisko včetně podpisu.
 3. Stavebník zaplatí v kanceláři správy družstva (případně složenkou) manipulační poplatek dle sazebníku poplatků
 4. Je-li stavebník družstevníkem, vyplní a podepíše tiskopis Dohoda o úhradě nákladů na stavební úpravy v bytě. Je-li stavebník vlastníkem, tuto dohodu nevyplňuje.
 5. Jedná li-se o stavební úpravu, která vyžaduje stanovisko specialisty (renovace bytového jádra atd.), je stavebník povinen doložit k žádosti jeho stanovisko nebo posudek.
 6. SBD Turnov napíše stanovisko, za jakých podmínek jako vlastník (spoluvlastník) domu dává souhlas k stavební úpravě a zašle jej stavebníkovi.
 7. Podléhá-li stavební úprava ohlášení Stavebnímu úřadu (změna dispozice bytu atd.), podá si stavebník žádost na Stavební úřad MěÚ v Turnově, včetně stanoviska SBD Turnov. Stavební úpravu lze zahájit a provést až po doručení písemného sdělení SBD Turnov, případně stavebního úřadu, že proti ní nemá námitek.

UPOZORNĚNÍ ! V kanceláři správy bude vystaven formulář STAVEBNÍ ÚPRAVA POVOLENA, který stavebník umístí na nástěnku ve vchodu domu

Výměna oken

Kliknutím zde stáhnete požadovaný dokument

Renovace bytového jádra

Kliknutím zde stáhnete požadovaný dokument

Renovace balkónové stěny

Kliknutím zde stáhnete požadovaný dokument

Položení plovoucí podlahy

Kliknutím zde stáhnete požadovaný dokument

Zasklení lodžie

Kliknutím zde stáhnete požadovaný dokument

Postup při dohodě o provedení práce

 1. Vyplnit 1x formulář Dohoda o provedení práce a Výkaz o provedení práce a příkaz k proplacení odměny.
 2. Formulář nechat potvrdit od dvou členů výboru samosprávy (razítko + podpisy).
 3. Formulář předat na správu družstva
Vyplnění formuláře „Dohoda o provedení práce a Výkaz o provedení práce a příkaz k proplacení odměny“
 • Zaměstnanec – povinně vyplnit tučně předtištěné údaje, tedy i rodné číslo, ostatní údaje nepovinné
 • Všechny údaje na dohodě a Výkazu o provedení práce a příkazu k proplacení odměny je NUTNÉ VYPLNIT
 • Zaměstnanec NEZAPOMENE vyplnit jak chce odměnu PROPLATIT, u sporožira uvede TAKÉ číslo účtu
 • Sjednaný úkol : pokud se jedná o práci, která je provedena a splatná v rámci jednoho měsíce vyplní se současně s dohodou druhá strana dohody - Výkaz o provedení práce a příkaz k proplacení odměny

Př.: sjednaný úkol – oprava výtahu
 • Práce začne 4.1.2010, bude ukončena 6.1.2010, rozsah práce 10 hod, sjednaná odměna 1000 Kč.
 • Dohoda podepsána 4.1.2010.
 • Současně se vyplní i „výkaz“ práce byla převzata dne 6.1.2010, provedenou práci převzal a příkaz vystavil dne 6.1.2010.
 • Pokud se jedná o práci, která je vykonávána po dobu několika měsíců a je splatná po ukončení (odevzdání) práce, pak se vyplní Dohoda a na druhé straně Výkaz.

Př.: Sjednaný úkol – sekání trávy
 • Práce začne 1.5.2010, bude ukončena 30.9.2010, rozsah práce 50 hodin, sjednaná odměny 2500 Kč.
 • Dohoda podepsána 1.5.2010, odměna splatná jednorázově po ukončení práce.
 • Výkaz se vyplní po skončení práce , práce převzata 28.9.2010, v rozsahu 50 hodin, odměna 2500 Kč.
 • Provedenou práci převzal a výkaz vystavil 28.9.2010.
 • Pokud se jedná o práci, která je vykonávána po dobu několika měsíců (tentýž sjednaný úkol) a odměna vyplácí opakovaně – např. každý měsíc , pak se vyplní dohoda, a pak v jednotlivých měsících se odevzdá výkaz.
 • Dohoda se odevzdá s prvním výkazem…

Př.: Sjednaný úkol – odečty vodoměru
 • Práce začne 1.1.2010 , skončí 31.12.2010, rozsah práce 40 hodin, sjednaná odměna 4000 Kč.
 • Odměna splatná 3/2010, 6/2010, 9/2010, 12/2010 vždy ve výši 1000,- Kč.
 • Napíše se POUZE JEDNA DOHODA, odevzdá se s výkazem práce za měsíc březen, dále Se vyplní jen výkaz práce s odkazem na uzavřenou dohodu o provedení práce ze dne ………. Smlouva uzavřena 1.1.2010, výkazy se vyplní v jednotlivých měsících, podle převzetí práce Např. 20.3.2010, 24.6.2010, ……
 • Místo výkonu práce: místo, kde se práce vykonává, většinou se uvede ulice a čp. domu, kterého se provedená práce týká, v případě zpracování administrativních apod. prací domácnost zaměstnavatele.

UPOZORNĚNÍ
 • Je zbytečné psát opakovaně dohody o provedení práce na tutéž práci během roku každý měsíc – stačí pokud je dopředu známo, že tato práce bude vykonávána od… do … a je znám kvalifikovaný odhad rozsahu práce v hodinách napsat pouze jednu dohodu a pak v příslušných měsících předat výkaz, na základě kterého dojde k vyplacení odměny.
 • u odměn do 10.000,- Kč za měsíc se neodvádí sociální a zdravotní pojištění
 • v případě, že zaměstnancem na DPP je OSVČ, důchodce, student, osoba v evidenci Úřadu práce, nahlásit tuto skutečnost na správu družstva
 • v případě, že sjednaným úkolem je činnost vyplývající z funkce člena orgánu ( samosprávy ), podléhá odměna odvodu na zdravotní a sociální pojištění

DOPORUČUJI
 • jak zaměstnancům, kteří vykonávají práci na základě jedné dohody o provedení práce a vystavují výkaz práce opakovaně, tak zaměstnancům, kteří mají v průběhu roku uzavřeno několik různých dohod o provedení práce, aby si evidovali počet odpracovaných hodin.ROZSAH PRÁCE NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 300 HODIN !!!!!!! V případě, že je tento rozsah překročen, nemůže být práce proplacena na základě dohody o provedení práce. Musí se uzavřít dohoda o pracovní činnosti, která podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění a je jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele nevýhodná

Termín pro předání podkladů pro zpracování Dohod o provedení práce nejpozději předposlední pracovní den v měsíci do 12 hodin. Dohody nebo výkazy předané po tomto termínu budou automaticky zpracovány následující měsíc. JČ 11.1.2010

Převod bytu do vlastnictví

 1. vyplnit formulář Žádost o převod bytu do vlastnictví
 2. formulář předat pracovníkům správy družstva proti podpisu, nebo poslat doporučeně poštou
 3. co je třeba dále zařídit Vám sdělí zaměstnanci správy družstva
 4. Pozn.: nutné bude ověření podpisů na úřadě a poplatek dle sazebníku družstva

Právo nahlížet do dokumentů

Právo nahlížet do všech dokumentů družstva na správě družstva mají zaměstnanci správy družstva, členové představenstva družstva, členové kontrolní komise družstva, členové výborů samospráv, členové výborů SVJ vč. jejich kontrolních komisí (revizorů) a členové představenstva družstev ve správě SBD Turnov vč. jejich kontrolních komisí (revizorů). Ostatní musí vyplnit příslušný formulář (Soubor "Formuláře - Žádost o nahlédnutí do dokumentů") a požádat o povolení - je to zvlášť pro materiály družstva a zvlášť pro materiály příslušného domu.

 

 
    TOPlist

PAMICO CZECH, s.r.o.